Verkoopsvoorwaarden

Het onderteken van de overeenkomst betekent de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Bedragen zijn steeds exclusief BTW.

FACTURATIE EN BETALING
Na het ondertekenen van de overeenkomst wordt een voorschot van 50% van het totaalbedrag gevraagd. De rest wordt voldaan bij het online plaatsen van de website.
Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om alle (extra) materiaal welke hij wil publiceren, binnen de besproken deadline bezorgd. Een door de klant herhaaldelijk gemiste deadline geeft geen uitstel tot betaling, maar verlengd wel de uitvoeringstermijn.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betalingen gebeuren uitsluitend op rekening van Sarpa bvba.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  de wettelijke verwijlintrest verschuldigd en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

ANNULERING
Indien de klant voor de opstart van het uitvoeringswerk beslist om de samenwerking stop te zetten, blijft hij in elk geval het voorschotbedrag verschuldigd.
Indien de klant tijdens het proces beslist om de samenwerking stop te zetten, blijft hij in elk geval het volledig bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

OVERMACHT
Wanneer Sarpa bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst uit te voeren, behoud zij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
Alle ontvangen sommen, noch min of meer, dienen dan te worden terugbetaald.

Wijzigingen door Sarpa bvba in de planning kunnen gebeuren wegens ziekte/familiale omstandigheden,… . Er zal telkens naar een gepaste oplossing gezocht worden.

RECHTZETTINGEN
Sarpa bvba verwerkt het materiaal van de klant naar beste vermogen en met de grootste zorg. Indien toch, door om het even wiens fout (Sarpa bvba of de klant) fouten opgenomen werden, worden deze na schriftelijke melding binnen de 5 werkdagen kosteloos rechtgezet. Sarpa bvba is hierdoor vrijgesteld van elke vergoeding of prestatie ten gevolge van de eerdere fout.

AUTEURSRECHT
Al het door de klant aangeleverd materiaal wordt beschouwd zijn eigendom te zijn en vrij voor gebruik en duplicatie, of beschouwd bekomen te zijn met het akkoord van de intellectuele of auteursrechtelijke eigenaar. De klant staat hiervoor ten volle en zonder uitzondering in. Sarpa bvba handelt in vertrouwen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken door de klant.
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd wordt en dat onder de bepalingen van het auteursrecht of van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Sarpa bvba bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht.
Sarpa bvba zal zelf in eigen bewerkingen of eindopmaak geen beelden, foto’s, illustraties, … (of delen ervan) gebruiken die auteursrechtelijk beschermt zijn en/of niet tot haar eigen creatie of rechten behoren (of deze van haar grafische medewerkers). Sarpa bvba zal aangeleverd materiaal enkel gebruiken in functie van de aanleverende klant en zijn opname op de site; noch voor derden, noch voor andere doeleinden.

EIGENDOMSRECHT
Voor het materiaal gebruikt voor de opmaak van de website blijven alle rechten van de klant of zijn opmakers (architect, fotograaf, illustrator, …) gevrijwaard. Sarpa bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers.
Voor de informatie geraadpleegd door links op externe sites blijven alle rechten van de betreffende beheerders ten volle gevrijwaard. Sarpa bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers.
Wanneer Sarpa bvba (of een van zijn grafische vormgevers) onder eender welke vorm een werk verricht, in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom, behoudt zij de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie). De klant kan deze rechten enkel bekomen mits een schriftelijke overdracht.

KLACHTEN
Op straffe van verval van recht dient de klant elke klacht of protest op betreffende factuur grondig te motiveren en aangetekend te zenden of te mailen aan Sarpa bvba, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. In geval van mail, dient deze een vraag naar een ontvangstmelding te bevatten en gevolg te krijgen; zo niet dient toch te worden overgegaan naar een aangetekend schrijven.

GESCHIL
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, vallen onder het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, waarin Sarpa bvba gevestigd is. Indien een rechter oordeelt een bepaling te verwerpen, blijven de overige bepalingen van deze verkoopvoorwaarden/overeenkomst ongewijzigd geldig.