Verkoopsvoorwaarden

Het positief beantwoorden van de offertemail, het ondertekenen van de overeenkomst of het plaatsen van een bestelling betekent de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
Bedragen zijn steeds exclusief BTW.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Sarpa bv en de klant.
Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Sarpa bv gedaan, zijn slechts informatief en binden Sarpa bv niet. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING
Opdrachten dienen door de klant schriftelijk of per email te worden bevestigd.
Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Sarpa bv met instemming van de klant gestart is met het project, dan wordt de klant geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.
Mondelinge afspraken dienen steeds schriftelijk te worden bevestigd.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Sarpa bv aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort. Het door de klant geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Sarpa bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de levering uit te stellen met een termijn gelijk aan de vertraging die werd opgelopen door het laattijdig aanleveren van gegevens en materialen door de klant.

UITVOERINGSTERMIJN
De door Sarpa bv vooropgestelde uitvoeringstermijn/planning voor het volbrengen van een project zijn steeds slechts indicatief en niet bindend. Levering van het project aan de klant na de vooropgestelde leveringstermijn kan nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien een project door toedoen van de klant meer dan 60 dagen op non-actief staat, dan behoudt Sarpa bv steeds het recht om het eventueel resterende factuurbedrag te factureren, zoals het project volledig opgeleverd zou zijn.

WIJZIGING OPDRACHT
Indien Sarpa bv, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Sarpa bv gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen.

AUTEURSRECHT
Al het door de klant aangeleverd materiaal wordt beschouwd zijn eigendom te zijn en vrij voor gebruik en duplicatie, of beschouwd bekomen te zijn met het akkoord van de intellectuele of auteursrechtelijke eigenaar. De klant staat hiervoor ten volle en zonder uitzondering in. Sarpa bv handelt in vertrouwen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken door de klant. De klant vrijwaart Sarpa bv bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot deze rechten.

Sarpa bv zal zelf in eigen bewerkingen of eindopmaak geen beelden, foto’s, illustraties, … (of delen ervan) gebruiken die auteursrechtelijk beschermt zijn en/of niet tot haar eigen creatie of rechten behoren (of deze van haar grafische medewerkers). Sarpa bv zal aangeleverd materiaal enkel gebruiken in functie van de aanleverende klant en zijn project; noch voor derden, noch voor andere doeleinden.

Sarpa bv is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Sarpa bv is het de klant niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Sarpa bv openbaar te maken.

EIGENDOMSRECHT
Voor het materiaal gebruikt voor de opmaak van de website blijven alle rechten van de klant of zijn opmakers (architect, fotograaf, illustrator, …) gevrijwaard. Sarpa bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers.

Wanneer Sarpa bv (of een van zijn grafische vormgevers) onder eender welke vorm een werk verricht, in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom, behoudt zij de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie). De klant kan deze rechten enkel bekomen mits een schriftelijke overdracht.

EIGEN PROMOTIE
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Sarpa bv de vrijheid om het project te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

DOMEINNAMEN EN WEBHOSTING
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Sarpa bv tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit geldt ook wanneer de domeinnaam zonder bemiddeling van Sarpa bv is verleend.

Sarpa bv niet verantwoordelijk voor de prestaties en veiligheid van de webhosting of de toegang tot de website.

Sarpa bv kan niet garanderen dat de diensten zonder onderbrekingen zullen verlopen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke vorm van schade geleden door onderbreking van de website of voor schade ontstaan door overmacht.

OVERMACHT
Wanneer Sarpa bv ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst uit te voeren, behoud zij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
Alle ontvangen sommen, noch min of meer, dienen dan te worden terugbetaald.

Wijzigingen door Sarpa bv in de planning kunnen gebeuren wegens ziekte/familiale omstandigheden,… . Er zal telkens naar een gepaste oplossing gezocht worden.

AANSPRAKELIJKHEID
Sarpa bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
Sarpa bv is bij het bouwen van een webshop (WooCommerce) geenszins aansprakelijk voor foute inhoud of instellingen (btw stelsel, verzending, prijs, …)
Sarpa bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

De aansprakelijkheid van Sarpa bv voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant is altijd beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag

FACTURATIE EN BETALING
Na akkoord of online betaling wordt de factuur opgemaakt. Na betaling start de uitvoering. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om alle (extra) gegevens welke hij wil publiceren, binnen de besproken deadline bezorgd. Een door de klant herhaaldelijk gemiste deadline geeft geen uitstel tot betaling, maar verlengd wel de uitvoeringstermijn.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

ANNULERING
Wanneer de klant tijdens het proces de samenwerking stopzet, blijft hij in elk geval het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd + alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt zijn.

DUURTIJD
Wanneer de werkzaamheden van Sarpa bv bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden (technische ondersteuning, …), dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

KLACHTEN
Op straffe van verval van recht dient de klant elke klacht of protest op betreffende factuur grondig te motiveren en aangetekend te zenden of te mailen aan Sarpa bv, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. In geval van mail, dient deze een vraag naar een ontvangstmelding te bevatten en gevolg te krijgen; zo niet dient toch te worden overgegaan naar een aangetekend schrijven.

GESCHIL
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, vallen onder het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, waarin Sarpa bv gevestigd is.
Indien een rechter oordeelt een bepaling te verwerpen, blijven de overige bepalingen van deze verkoopvoorwaarden/overeenkomst ongewijzigd geldig.